Pogoji poslovanja

Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta Orel Celje d.o.o (v nadaljevanju Orel Celje, d.o.o.) oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma.
Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira Orel Celje d.o.o., razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev.

V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu.

V primeru telefonske prodaje se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani http://www.orel-travel.si oziroma na katerikoli drugi strani, kjer Orel Celje d.o.o. kot organizator posreduje svoje storitve na internetu, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

Pooblaščena agencija (prodajalec) je turistična agencija, ki ni v pravno organizacijskem sestavu turistične agencije Orel Celje d.o.o., in ima pooblastilo turistične agencije Orel Celje d.o.o. za prodajo oziroma ponujanje v prodajo njegovih turističnih programov, nastopa pa v imenu in za račun potnika. Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve Orel Celje d.o.o. in se nanj nanašajo ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

PRIJAVE

Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira Orel Celje, v poslovalnici, pooblaščeni agenciji preko, preko spletnega obrazca ali pisno preko elektronske pošte. Ob prijavi Orel Celje in potnik skleneta pogodbo, ki je hkrati tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o turističnem aranžmaju na katerega se je potnik prijavil ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ter plačati prijavnino in stroške akontacije za prijavo, razen v primeru kadar gre za zaključene skupine, prijave preko spletnih obrazcev, preko elektronske pošte in za prijave na šolske ekskurzije. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

Skladno s cenikom, ki je objavljen na vidnem mestu v poslovalnicah agencije Orel, Orel Celje za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 11,00 € na prijavnico pri enodnevnih potovanjih in 20,00 € na prijavnico (voucher) za vse ostale turistične aranžmaje, oziroma 30,00 € pri potovanjih, pripravljenih po naročilu.

Posebej pa je opredeljen cenik pri prodaji letalskih vozovnic. Strošek je odvisen od vrste letalske vozovnice: enosmerna letalska vozovnica 15€, povratna 30€, vozovnica s tremi in več segmenti 45€, nizkocenovni prevoznik 20€, medcelinski leti – 65€, medcelinski leti v poslovnem razredu 120€, ESTA (kadar je karta kupljena drugje 40€) in karta kupljena v Orel Celje 20€. Prijava je za potnika zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja navedenih v Splošnih pogojih. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Če v katalogu in na spletu ne najdete želenega kraja ali objekta, vam bomo z veseljem posredovali rezervacijo po vaši želji. Pri rezervaciji po vaši želji je potrebno položiti 25,00 € (za rezervacijo do 10 dni pred odhodom pa 30% predvidene vrednosti aranžmaja), kot garancijo za izvedbo rezervacije. V primeru vaše potrditve se vam vplačan znesek upošteva v dobro pri dokončnem plačilu, v primeru pa, da si premislite in ne potrdite rezervacije, denar zadržimo kot strošek izvedbe rezervacije.

V kolikor ste se odločili za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudbo) s strani organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali ustavljene prodaje (»stop bookinga«). Ob rezervaciji na poizvedbo (RQ – request) potnik plača varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda, in ki ni nižja od 42,00 €. Za postopek rezervacije kart preko sistema Eventim obračunavamo obdelavo v višini 1,50€.
Potnik ob prijavi podpiše pogodbo o rezervaciji (prijavnico). Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih, oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost, tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo po poizvedbi potrdi. Posebni akcijski darilni boni in ponudbe, ki jih podarja Orel Celje, so unovčljivi samo ob nakupu novih aranžmajev in se ne priznavajo za že opravljene rezervacije

PRIJAVA PO TELEFONU ALI PREKO E-POŠTE

V primeru, da se potnik prijavi po telefonu ali e-pošti se pogodba šteje za sklenjeno s posredovanjem številke darilnega bona, nakazilom akontacije ali v primeru dogovora plačila s položnico. Šteje se tudi, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev takrat, ko je po telefonu ali e-pošti naročil turistični aranžma. Stranki se lahko odobri opcija, ki je glede na čas odhoda in število rezervacij od enega do največ pet dni. Če stranka po poteku tega roka ne potrdi in plača rezervacije, se šteje, da je stranka odstopila od namere potovati.

OSTALE POTNIKOVE OBVEZNOSTI

Potnik je dolžan pred sklenitvijo pogodbe podrobneje preučiti organizatorjev program, ki mu je na voljo v pisni ali v elektronski obliki, in se v primeru opustitve te obveze ne more uspešno sklicevati na kakršnokoli drugo informacijo, ki bi turistični agenciji Orel Celje d.o.o. nalagala drugačne obveznosti, kot izhajajo iz njegovega programa. V primeru da potniku organizatorjeve obveznosti ne bi bile v celoti jasne, se je glede tega dolžan obrniti nanj neposredno.
Potnik je dolžan agenciji pred sklenitvijo pogodbe posredovati svoje podatke oz. podatke njegovih sopotnikov, ki morajo biti navedeni tako, kot v osebnem dokumentu, s katerim bodo potovali. V primeru da potnik oz. njegovi sopotniki niso vsi državljani Republike Slovenije, je potnik, ki sklepa pogodbo to dolžan sporočiti agenciji pred sklenitvijo pogodbe. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov oziroma opusti opozorilo iz prejšnjega stavka, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, ki nastanejo zaradi napačnih podatkov njemu kot tudi agenciji.

Potnik je dolžan upoštevati informacije o vizumih, vstopno izstopnih režimih, veljavnih v drugih državah, o zdravstvenih in ostalih formalnostih, ki so potrebne za potovanje in bivanje v namembnih krajih. Potnikova potna listina mora biti veljavna še najmanj 6 mesecev ob vstopu v tujo državo, ravno tako mora potnik v celoti poskrbeti za izpolnjevanje obveznih zdravstvenih in ostalih pogojev za vstop v tujo državo. Potnik je dolžan med potovanjem ravnati z največjo možno skrbnostjo za ohranitev zdravja, najmanj sledeč nasvetom Zavoda za zdravstveno varstvo, objavljenim na spletni strani www.zdravinapot.si. Navodilo lahko na zahtevo dobi kadarkoli natisnjeno tudi pri agenciji.
Potnik je dolžan poskrbeti, da mu njegov videz ali obnašanje ne oteži/onemogoči oprave obmejnih, carinskih oz. zdravstvenih formalnosti, ravno tako je dolžan spoštovani hišni red v gostinskih, hotelskih oz. drugih namestitvenih objektih, red na prevoznih sredstvih ter v vseh primerih sodelovati s predstavnikom organizatorja, vodnikom, vodjo poti, izvajalcev storitve v skladu z načelom dobro volje in poštenja. Potnik mora biti pri izbiri storitev, ki jih ponujajo drugi ponudniki storitev na destinaciji in ki niso vključene v pogodbi o potovanju posebno skrben, da ga po izvedeni storitvi ne preseneti cena, kakovost… Tudi potniki, ki nimajo nikakršnih zdravstvenih težav, naj si pred potovanjem pridobijo potrebne dodatne informacije za varovanje zdravja pri Zavodu za zdravstveno varstvo, objavljeni na spletni strani www.zdravinapot.si.

Pri potovanjih v kraje z drugačnim naravnim okoljem naj potniki skrbno sledijo prej navedenim napotkom ne glede na kategorijo in urejenost nastanitvenih, prehranjevalnih enot, se izogibajo uživanju neolupljenega sadja in zelenjave, sladoleda, kock ledu in termično neobdelane hrane pri kateri se poraja dvom o primerni hrambi, ter pitju neustekleničene vode.
Potnik se naj med potovanjem zaradi lastne varnosti zadržuje v organizirani skupini, se izogiba obisku manj nadzorovanih predelov mest, še posebej ponoči ter posveča posebno skrb varovanju osebnih stvari, še zlasti dokumentov in plačilnih sredstev pred tatvinami, podtikanju nedovoljenih substanc v prtljago, žeparjem…

V primeru razglasitve posebnih varnostnih razmer v določeni državi ali regiji se je potnik dolžan dosledno držati navodil pristojnih oblastvenih organov. V primeru da potnik ne upošteva svojih obveznosti iz tega člena, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator oz. pooblaščena agencija pa sta razbremenjena vsakršne odgovornosti za škodo, ki bi jo potnik utrpel v takem primeru.

PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v Turistični agenciji Orel ali v pooblaščeni agenciji in Orel Celje d.o.o. prejme plačilo na transakcijski račun. Stroški rezervacije, ki jo potnik plača ob prijavi, znašajo 40% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik najmanj 15 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v programu. V primeru, da akontacije in preostalega dela cene aranžmaja potnik ali zanj pooblaščena agencija, pri kateri se je prijavil, ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja iz VII. točke teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje. Pravočasno plačani stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju
(napotnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru, vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma.

V kolikor se potnik odloči za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudbo) s strani organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali "stop bookinga".

Ob rezervaciji na poizvedbo potnik plača varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi potovanja oz. ponudnikov potovalnih storitev ter datuma odhoda. Potnik ob prijavi podpiše prijavnico. V kolikor organizator takšno rezervacijo potrdi šteje pogodba za sklenjeno s trenutkom potnikovega podpisa prijavnice in na ta način postane vse, kar je navedeno v tej pogojih pravna obveznost za potnika in organizatorja.

REZERVACIJA NA VPRAŠANJE OZIROMA NA POIZVEDBO

Rezervacija na vprašanje, oziroma na poizvedbo, se izvede primeru, da Orel Celje ali organizator potovanja v trenutku sklenitve pogodbe o potovanju ne moreta dokončno potrditi rezervacije. Potnik ob rezervaciji vplača 40% vrednosti aranžmaja. V primeru, da je takšna rezervacija potrjena v razumnem roku 2 do 5 dni, le ta potnika zavezuje. V primeru, da rezervacija na vprašanje ni bila potrjena, se šteje kot da pogodba ni bila nikoli sklenjena.V primeru, da potnik po potrjeni rezervaciji odstopi od pogodbe, ima Orel Celje pravico do povrnitve stroškov, ki nastanejo v takšnem primeru.

STORITVE, KI SO VKLJUČENE V CENO

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja in osnovno nezgodno zavarovanje. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah. V kolikor potuje potnik sam, je nameščen v enoposteljni sobi in doplača znesek za namestitev v enoposteljni sobi, kot je navedeno pri posameznem programu potovanja. V primeru, da potujejo tri odrasle osebe se smatra, da je namestitev v eni dvoposteljni sobi in eni enoposteljni sobi z obračunanim doplačilom za enoposteljno sobo. Vsa potovanja turistične agencije Orel Celje d.o.o. so vodena s strani vodnikov ali vodij poti. Vodnik ali vodja poti na poti ureja tehnični del potovanja, pomaga pri prijavi na polet, nastanitve, kontaktira z lokalnimi agenti in vodniki, na vseh vključenih ogledi pa se priključi tudi lokalni vodnik.

POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno. V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijav-nem mestu. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku turistične agencije Orel Celje d.o.o. v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

CENE

Cene potovanja so določene s programom potovanja ali letovanja, ter veljajo od dneva objave programa. Orel Celje d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe cene objavljenih cen v programih potovanj v primeru spremembe cen prevoznih storitev zaradi spremembe cene goriva, davkov ali pristojbin za potovalne storitve, vključene v pogodbi, ki jih naložijo tretje osebe, turističnih pristojbnin, pristajalnih pristojbnin oz. če se spremeni razmerje med valutami, na osnovi katerih je izračunana cena potovanja.

O morebitni spremembi cene potovanja Orel Celje d.o.o. potnika obvesti, najmanj 20 dni pred dnevom začetka potovanja. Povišanje cene se izračunava z enakim odstotkom, kot je prišlo do povečanja prej navedenih elementov kalkulacije. Soglasje kupca za zvišanje cene potovanja do 8 % ni potrebno. Pogodbenik potovanja ali potnik ima pravico razdreti pogodbo o organizaciji potovanja, če podražitev preseže 8 % osnovne cene aranžmaja. V tem primeru ima pravico do povračila vplačanega zneska brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov vizuma, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov. Končni obračun potovanja je narejen predvidoma do 10 dni pred odhodom, ko so znani podatki končnih letaliških pristojbin in je doseženo končno število potnikov, na podlagi katerega se določi rang dosežene cene (ob prijavi se potniku vselej zaračuna izhodiščna, najnižja cena). Variabilnost cene je opredeljena tudi z menjalnim tečajem valut. V primeru spremembe tečaja so možna zvišanja oz. znižanja cene skladno z veljavno zakonodajo v RS.

Orel Celje d.o.o. lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru Orel Celje d.o.o. ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem.
Orel Celje d.o.o. lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje cene aranžmaja nastopili in potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili.
Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo.

POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA IN SPREMEMBA REZERVACIJE

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja. Odpoved potovanja mora biti vedno poslana v pisni obliki. Potnik mora organizatorju povrniti stroške prijavnine v višini 20€ in stroške odpovedi potovanja. Datum odpovedi je osnova za obračun stroškov.

OSNOVNA LESTVICA ODPOVEDI

 • do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 20% cene aranžmaja,
 • 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 40% cene aranžmaja,
 • 21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja,
 • 14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 70% cene aranžmaja,
 • 7 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja,
 • Neudeležba brez odpovedi – 100% cene aranžmaja.

Lestvica odpovedi v primerih, ko agencija Orel ni organizator turističnega aranžmaja, veljajo pri ugotavljanju višine stroškov zaradi odpovedi potovanja najmanj naslednji pogoji:

 • do 60 dni – 30% cene aranžmaja,
 • 59 do 35 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja,
 • 34 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja.
  Navedena višina stroškov zaradi odpovedi potovanja ne velja za strošek izbranih letalskih vozovnic ter za storitve kupljene preko rezervacijskih sistemov s posebnimi pogoji kot so: hoteli, najem avtomobila, transferji, razne vstopnice, trajektni prevozi, vizumi… Za vsako tako storitev je strošek odpovedi tudi 100% že na dan nakupa.

Lestvica odpovedi za individualne rezervacije (FIT – FREE INDEPENDENT TRAVELLER):

Za vsa individualna potovanja in potovanja po meri veljajo najstrožji pogoji (nizkocenovni prevoznik in ostali prevozniki):

100 % vrednosti letalske vozovnice ne glede na datum odpovedi potovanja pri nizkocenovnem prevozniku.

ostali prevozniki : 100 % od vrednosti letalske vozovnice ne glede na datum odpovedi potovanja

 • do 60 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja,
 • 59 do 45 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 40% cene aranžmaja,
 • 44 do 26 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 60% cene aranžmaja,
 • 25 do 16 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80% cene aranžmaja,
 • 15 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja.

  Navedena višina stroškov zaradi odpovedi potovanja ne velja za strošek izbranih letalskih vozovnic ter za storitve kupljene preko rezervacijskih sistemov s posebnimi pogoji kot so: hoteli, najem avtomobila, transferji, razne vstopnice, trajektni prevozi, vizumi… Za vsako tako storitev je lahko strošek odpovedi tudi 100% že na dan nakupa. Posebne pogoji so praviloma navedeni ob prijavi ali ob potrditvi ponudbe (na pogodbi), zato se v primeru potnikove odpovedi FIT aranžmaja te storitve obravnavajo ločeno od klasične lestvice odpovednih stroškov, navedenih zgoraj. Taki posebni pogoji so velikokrat določeni, ko se kupuje storitev po nižji ali znižani ceni z rezervacijskih sistemov za zgoraj navedene storitve in ne dopuščajo sprememb ali odpovedi.

Lestvica odpovedi pri potovanjih SVET (vsa potovanja izven Evrope)

 • do 60 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 20 % cene aranžmaja,
 • 59 do 45 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30 % cene aranžmaja,
 • 44 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 40 % cene aranžmaja,
 • 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 60 % cene aranžmaja,
 • 21 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80 % cene aranžmaja,
 • 7 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja,
 • neudeležba brez odpovedi 100 % cene aranžmaja.


Lestvica odpovedi za SMUČANJE:

 • do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 25% cene aranžmaja,
 • 29 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80% cene aranžmaja,
 • 14 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja.

Lestvica odpovedi za apartmaje in vile in ponudnika ADRIAGATE:
Vse države in kraji iz ponudbe zasebnih apartmajev:

 • do 35 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 20 EUR na aranžma,
 • 34 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80 % cene aranžmaja,
 • 14 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja,
 • Neudeležba brez odpovedi 100 % cene aranžmaja.

Vse države in kraji iz ponudbe nastanitev v vilah:

 • do 61 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 20 EUR na aranžma,
 • 60 dni do dneva pričetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja,
 • Neudeležba brez odpovedi 100 % cene aranžmaja.

Lestvica odpovedi za mobilne hišice ponudnika GEBETSROITHER:

 • do 60 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 20% cene aranžmaja,
 • 59 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja,
 • 29 do 3 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 90% cene aranžmaja,
 • 2 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja,
 • Neudeležba brez odpovedi 100 % cene aranžmaja.

LESTVICA ODPOVEDI ZA KRIŽARJENJA:

I. POTNIKOVA ODPOVED
Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na mestu, kjer se je prijavil v pisni obliki. V primeru, ko potnik odpove pogodbo o potovanju/križarjenju, ima TA Orel pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove pogodbo o potovanju je dolžan TA Orel povrniti administrativne stroške v višini 23,00 € na pogodbo oziroma voucher ter stroške po odpovedni lestvici. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je potnik odpovedal pogodbo o potovanju:

SKUPINSKI ODHODI (velja za razpisane skupinske odhode Costa in MSC)

 • do 90 dni pred odhodom so storno stroški 150 € na potnika (za ostale ladjarje 30% vrednosti potovanja)
 • od 89 dni do 60 dni pred odhodom plača potnik 30% od vrednosti potovanja;
 • od 59 dni do 45 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti potovanja;
 • od 44 dni do 20 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja;
 • 19 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % (na dan odhoda tudi pristaniške takse)

INDIVIDUALNI ODHODI

Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Costa Cruises:
Vsa križarjenja, razen križarjenja okoli sveta in daljših križarjenj:

– do 45 dni pred odhodom so storno stroški 50€ na potnika;
– od 44 dni do 30 dni pred odhodom plača potnik 25% od vrednosti potovanja;
– od 29 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja;
– od 14 dni do 6 dni pred odhodom plača potnik 75% od vrednosti potovanja;
– 5 dni pred odhodom in manj plača potnik 100% vrednosti potovanja

Križarjenje okoli sveta in daljša križarjenja:

– do 90 dni pred odhodom plača potnik 15% od vrednosti potovanja;
– od 89 dni do 45 dni pred odhodom plača potnik 25% od vrednosti potovanja;
– od 44 dni do 28 dni pred odhodom plača potnik 40% od vrednosti potovanja;
– od 27 dni do 20 dni pred odhodom plača potnik 60 % od vrednosti potovanja;
– od 19 dni do 14 dni pred odhodom plača potnik 75% od vrednosti potovanja;
– od 13 dni do 10 dni pred odhodom plača potnik 80 % od vrednosti potovanja;
– 9 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % vrednosti potovanja.

Fly&Cruise paketi:
Pri paketih »Fly&Cruise« se cena letalskega prevoza v primeru odpovedi zaračuna v celoti.

Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo MSC:
Križarjenja, ki trajajo manj kot 16 dni:

 • do 60 dni pred odhodom plača vsak potnik 50 €;
 • od 59 dni do 30 dni pred odhodom plača potnik 30 % od vrednosti potovanja;
 • od 29 dni do 22 dni pred odhodom plača potnik 40 % od vrednosti potovanja;
 • od 21 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 60 % od vrednosti potovanja;
 • od 14 dni do 6 dni pred odhodom plača potnik 80 % od vrednosti potovanja;
 • od 5 dni prej do odhoda plača potnik 100 % od vrednosti potovanja.

Križarjenja, ki trajajo več kot 16 dni:

 • do 90 dni pred odhodom plača vsak potnik 50 €;
 • od 89 dni do 60 dni pred odhodom plača potnik 30 % od vrednosti potovanja;
 • od 59 dni do 52 dni pred odhodom plača potnik 40 % od vrednosti potovanja;
 • od 51 dni do 35 dni pred odhodom plača potnik 60 % od vrednosti potovanja;
 • od 34 do 15 dni pred odhodom plača potnik 80 % od vrednosti potovanja;
 • od 14 dni prej do odhoda plača potnik 100 % od vrednosti potovanja.

Križarjenja v MSC Yacht club kabinah (ne glede na dolžino križarjenja):

 • do 120 dni pred odhodom plača vsak potnik 100 €;
 • od 119 dni do 90 dni pred odhodom plača potnik 30 % od vrednosti potovanja;
 • od 89 dni do 60 dni pred odhodom plača potnik 40 % od vrednosti potovanja;
 • od 59 do 30 dni pred odhodom plača potnik 60% od vrednosti potovanja;
 • od 29 do 15 dni pred odhodom plača potnik 80 % od vrednosti potovanja;
 • od 14 dni prej do odhoda plača potnik 100 % od vrednosti potovanja.

Za osebe, ki plačajo samo pristaniške takse se obračuna strošek odpovedi 50 € po osebi.

Posebne pogoje, ki veljajo za križarjenja okoli sveta dobite v poslovalnici.

Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Royal Caribbean in Celebrity Cruises:
Križarjenja ki trajajo 1 – 4 noči:

 • do 75 dni pred odhodom potnik plača 30% od vrednosti potovanja oz. znesek depozita v kolikor je ta višji*
 • od 74 dni do 61 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja;
 • od 60 dni do 31 dni pred odhodom plača potnik 75% od vrednosti potovanja;
 • 30 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % vrednosti potovanja

Križarjenja ki trajajo 5 noči ali več:

 • do 90 dni pred odhodom potnik plača 25% od vrednosti potovanja oz. znesek depozita v kolikor je ta višji*
 • od 89 dni do 75 dni pred odhodom plača potnik 25% od vrednosti potovanja;
 • od 74 dni do 61 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja;
 • od 60 dni do 31 dni pred odhodom plača potnik 75% od vrednosti potovanja;
 • 30 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % vrednosti potovanja
  *depozit znaša 100 Eur po osebi za križarjenja 1 – 4 noči, 250 € po osebi za križarjenja 6 – 8 noči, 450 € za križarjenja 9 noči ali daljša

Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Norwegian Cruise Line:

 • do 41 dni pred odhodom potnik plača 20% od vrednosti potovanja;
 • od 40 dni do 30 dni pred odhodom plača potnik 35% od vrednosti potovanja;
 • od 29 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja;
 • od 14 dni do 8 dni pred odhodom plača potnik 75% od vrednosti potovanja;
 • 7 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % vrednosti potovanja

Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Holland America Line:
Grand World; Grand Voyages; segmenti Grand World or Grand Voyage; 29-50 dnevni Hawaii, Tahiti & Marquesas; Incan Empires; Amazon Explorer; 30+ dni Europe Transatlantic ali segmenti 30+ dnevnega Europe Transatlantic križarjenja; Africa Explorer in Far East Explorer

 • od 120 dni do 91 dni pred odhodom plača potnik 40% od vrednosti potovanja oz. znesek depozita v kolikor je ta višji*
 • od 90 dni do 76 dni pred odhodom plača potnik 60% od vrednosti potovanja;
 • 75 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % vrednosti potovanja

Vsa Holiday; Australia; New Zealand; South Pacific; Asia; Prinsendam Europe; South America in Antarctica križarjenja. Caribbean; Panama Canal; Mexico; Canada & New England; Pacific Coastal; Pacific Northwest; Alaska and Alaska Land+Sea Journeys; Europe (razen Prinsendam Europe, 30+ dni Transatlantic in segmenti 30+ dni Transatlantic) in 27-dni ali krajša križarjenja po Havajih

 • od 90 dni do 64 dni pred odhodom plača potnik 40% od vrednosti potovanja oz. znesek depozita v kolikor je ta višji*
 • od 63 dni do 43 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja;
 • od 42 dni do 22 dni pred odhodom plača potnik 75% od vrednosti potovanja;
 • 21 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % vrednosti potovanja

Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Pullmantour Cruises:

 • do 90 dni pred odhodom potnik plača 40% od vrednosti potovanja oz. znesek depozita v kolikor je ta višji*;
 • od 89 dni do 57 dni pred odhodom plača potnik 60% od vrednosti potovanja;
 • od 56 dni do 43 dni pred odhodom plača potnik 75% od vrednosti potovanja;
 • od 42 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 85% od vrednosti potovanja;
 • 14 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % vrednosti potovanja

Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Princess Cruises:

 • do 60 dni pred odhodom potnik plača 20% od vrednosti potovanja* oz. min. 100 € po osebi;
 • od 59 dni do 45 dni pred odhodom plača potnik 30% od vrednosti potovanja*;
 • od 44 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 60% od vrednosti potovanja*;
 • od 14 dni do 8 dni pred odhodom plača potnik 80% od vrednosti potovanja*;
 • 7 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % vrednosti potovanja*
  *strošek se obračuna tudi na pristaniške takse in pristojbine.
  V okviru različnih akcij in promocij se lahko stroški odpovedi razlikujejo.

POGOJI ODPOVEDI ZA ZAKLJUČENE SKUPINE (ŠOLSKE EKSKURZIJE, SINDIKALNI IZLETI, IZLETI ZA DRUŠTVA IN ZAKLJUČENE DRUŽBE)

Potnik se prijavi na izlet ali ekskurzijo preko spletnega obrazca ali pisno preko elektronske pošte. Ob oddaji obrazca ali naročila preko elektronske pošte, se potnikovo naročilo šteje za zavezujočo in od pogodbe ni mogoče odstopiti, saj sta v tistem trenutku Orel Celje in potnik sklenila pogodbo. Ker gre pri organizaciji izleta ali ekskurzije za aranžma naročen v večini primerov s strani šole ali drugega organizatorja, za zavezujočo prijavo ni pogoj plačilo akontacije. Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v pisni obliki, stroški pa se obračunajo po spodnjih tabelah.

Izleti z letalom

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja, vendar mora biti odpoved podana v pisni obliki preko elektronske pošte, z zahtevo o branju e-sporočila ali po priporočeni navadni pošti. V tem primeru Agencija OREL CELJE zaračuna administrativne stroške 30€, nastale ob odpovedi, in stroške zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved:

Sprememba imena potnika/ce

Sprememba imena povzroči stroške spremembe imena po ceniku letalskega prevoznika + stroške v razliki vrednosti letalske vozovnice od dneva nakupa do dneva spremembe po ceniku letalskega prevoznika. Ime in priimek morata biti enaka kot v potnem listu (potni list držav članic Evropske unije; v nasprotnem primeru nas mora potnik obvestiti, da po želji pomagamo urediti vizum). Sprememba imena/pomoč pri urejanju vize povzroči administrativne stroške v vrednosti 50€.

Izleti z avtobusom

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja, vendar mora biti odpoved podana v pisni obliki preko elektronske pošte, z zahtevo o branju e-sporočila ali po priporočeni navadni pošti. V tem primeru Agencija OREL CELJE zaračuna administrativne stroške 20€, nastale ob odpovedi, in stroške zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved.

V kolikor so v programu pogoji za povračilo stroškov drugače določeni, veljajo pogoji iz programa. V primeru, da potnik na lastno željo med potovanjem pisno odstopi od nadaljnjega potovanja pri povratku ni upravičen do povračila stroškov.

ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI POTOVANJA

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko vplača zavarovanje rizika odpovedi turističnega potovanja, ki ga agencija Orel Celje d.o.o. sklene pri Europäische Reiseversicherung AG. Zavarovanje se lahko sklene najkasneje na dan potrditve rezervacije. Stroški odpovedi potovanja ali predčasne prekinitve potovanja se povrnejo le v primeru uradnih pozivov, če nepričakovano ne morete na potovanje ali ga morate predčasno prekiniti zaradi enega izmed spodaj navedenih vzrokov: nenadne težke bolezni, težkih zdravstvenih posledic nezgode ali smrti (že obstoječe bolezni so zavarovane samo, če nenadoma postanejo akutne); nenadne bolezni, težjih zdravstvenih posledic nezgode ali smrti člana družine, ki ni skupaj z vami rezerviral potovanja, če je s tem nujno potrebna vaša prisotnost v domačem kraju, težjih zapletov pri nosečnosti; pomembne materialne škode na vaši lastnini v bivališču zaradi elementarnih nesreč (npr. požar) ali kaznivega dejanje tretje osebe, če je s tem nujno potrebna vaša prisotnost. Pri uveljavljanju rizika se odštejejo administrativni stroški v vrednosti 30€. Potnik lahko uveljavlja povračilo vplačanega zneska iz naslova vplačane vstopnine le ob predložitvi ustreznega pisnega dokazila.

Ogled primera splošnih pogojev zavarovanja rizika odpovedi na povezavi: https://service.europaeische.at/doc/sl/Celotna_informacija_ZavarovanjeOdpovediSLO-AIO-SLSS_2008-SL-004.pdf.

Zavarovanje rizika odpovedi znaša od 5.2% do 6%, oz. po ceniku zavarovalnice, vezano na vrednost aranžmaja.

Ne glede na plačano premijo za zavarovanje rizika odpovedi turističnega potovanja ima Orel Celje d.o.o. v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 30€ po napotnici/vavčerju ter pravico do zadržanja zneska vplačane premije odstopnine. V primeru, ko je predmet pogodbe o potovanju nakup letalske vozovnice, Orel Celje d.o.o. poleg administrativnih stroškov zadrži tudi rezervacijsko pristojbino (TSC). Potnik ima iz naslova vplačane odstopnine torej pravico do povračila vplačanega zneska za pogodbeno dogovorjene turistične storitve v skladu s splošnimi pogoji Europäische Reiseversicherung AG, zmanjšane za administrativne stroške, vplačila odpovednega rizika in TSC. Orel Celje d.o.o. ne odgovarja za druge morebitne stroške, ki jih je imel potnik zaradi načrtovanega potovanja ali druge turistične storitve po pogodbi o potovanju (npr. stroški cepljenja, vizum, potni stroški ipd.).

Potnik ima pravico do uveljavljanja vračila plačila na podlagi plačanega zavarovanja v primeru, da pogodbo o potovanju zaradi zgoraj navedenih razlogov odpove najkasneje do dve uri pred začetkom potovanja. Kot začetek potovanja, ki se začne z organiziranim avtobusnim, letalskim ali ladijskim prevozom, se šteje ura avtobusnega, letalskega ali ladijskega odhoda. V primeru, ko v turistični aranžma ni vključen organiziran prevoz, pa se kot začetek potovanja šteje ura, ko bi potnik lahko dejansko prevzel nastanitveni objekt (običajno ob 14. uri).

Če potnik potovanja ne začne na dan, ki je določen kot začetek potovanja in potovanja pred začetkom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačanega zavarovanja rizika odpovedi turističnega potovanja. Pri turističnih aranžmajih, v katere ni vključen organiziran prevoz, potnik nima pravice do vračila vplačanega zneska na podlagi vplačanega zavarovanja rizika odpovedi, če se na dan začetka potovanja ne zglasi v nastanitvenem objektu.

Šteje se tudi, da potnik ni začel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede na to, ali se je to zgodilo na začetku potovanja ali med potovanjem. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačanega zavarovanja rizika odpovedi turističnega potovanja, ravno tako tudi ne more uveljavljati vračil v kolikor predloži ustreznega pisnega dokazila o opravičenem razlogu odpovedi potovanja.
Zahtevka za uveljavitev ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja.

Vsa zavarovanja rizika odpovedi turističnih potovanj so sklenjena pri Europäische Reiseversicherung AG. Tako se potnikove pravice iz naslova zavarovanja rizika odpovedi uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji poslovanja zavarovalnice. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, preko katere je sklenjeno zavarovanje rizika odpovedi.

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE Z ASISTENCO V TUJINI

V kolikor ni pri objavljenem programu na internetni strani www.orel-travel.si in v katalogu potovanj navedeno drugače, je zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco vključeno v ceno potovanja. Zavarovanje krije zdravstvene storitve v izbranem znesku ob sklenitvi zavarovanja. Ob prijavi na potovanje so potniku na voljo splošni pogoji zavarovalnice, preko katere je sklenjeno zavarovanje.

CELOSTNO ZAVAROVANJE

Potnik lahko sklene tudi celostno zavarovanje ki krije zavarovanje rizika odpovedi in zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. Splošne pogoje lahko najdete na naslednji povezavi: https://service.europaeische.a...

ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO ODPOVEDI ALI SPREMEMBE

Orel Celje d.o.o. si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali spremembe programa potovanja.
Orel Celje d.o.o. si pridržuje pravico odpovedati potovanje najkasneje:
20 dni pred predvidenim odhodom za potovanja daljša od 6 dni,
7 dni pred predvidenim odhodom za potovanja ki trajajo 2-6 dni,
2 dni pred predvidenim odhodom za potovanja ki trajajo 1-2 dni,
če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov.

Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:
- za potovanje z avtobusom – najmanj 40 potnikov po avtobusu
- za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi - najmanj 20 potnikov v posamezni skupini
- za potovanje na medcelinskih letalskih progah - najmanj 15 potnikov v posamezni skupini
- za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali hidrokrilnimi ladjami - najmanj 95 % zasedenosti le-teh.

Orel Celje d.o.o. si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti (višja sila), za Orel Celje d.o.o. pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.
Orel Celje d.o.o. lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z Orel Celje d.o.o., predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil Orel Celje d.o.o. .
V primeru, da Orel Celje d.o.o. odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja, razen do povračila stroškov prijavnine, vizuma potrebnega za vstop v državo ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom povezani.
Orel Celje d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voz-nega reda, operativnih razlogov ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Orel Celje d.o.o. ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.
O kakršnikoli naknadni spremembi programa Orel Celje d.o.o. potnika nemudoma obvesti.
Orel Celje d.o.o. ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. Orel Celje d.o.o. ne odgovarja za odpiralne čase muzejev in galerij.
Če zaradi višje sile na kraju samem Orel Celje d.o.o. ne more namestiti potnikov v naročenem objektu, lahko Orel Celje d.o.o. namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije.
Orel Celje d.o.o. si zaradi tehnično/organizacijskih razlogov pridržuje pravico do spremembe zaporedja ogledov v programu, zamenjave dni ogledov, nastanitev ali obratnih zaporedij ogledov. S končnim obvestilom potniki prejmejo tudi program potovanja, ki pa vsekakor vsebuje vse osnovne oglede prvotnega programa

OBVEZNOST ORGANIZATORJA

Organizator mora zastopati pravice in zahteve gostov ter skrbeti za dobro in polno izvedbo storitev, ki so navedene v programu.

Orel Celje d.o.o. odgovarja za izpolnitev pogodbe o paketnem potovanju.

Če posamezna potovalna storitev ni izvedena v skladu z pogodbo o potovanju, Orel Celje d.o.o. odpravi neskladnosti, razen če to ni mogoče, če bi to povzročilo nesorazmerne stroške, upoštevajoč obseg neskladnosti in vrednost potovalnih storitev, pri katerih so se pojavile neskladnosti s pogodbo. Če Orel Celje d.o.o. v razumnem roku, ki ga določi potnik, ne odpravi neskladnosti, lahko potnik, razen v primerih navedenih v prejšnjem stavku, sam odpravi neskladnosti in zahteva povračilo nastalih stroškov. Potniku ni treba določiti razumnega roka za odpravo neskladnosti, če je takšne narave, da jo je treba odpraviti takoj, ali če Orel Celje d.o.o. le-te noče odpraviti. V primeru, da Orel Celje d.o.o. po začetku turističnega potovanja ugotovi, da ne more zagotoviti znatnega dela potovalnih storitev, kot dogovorjeno s pogodbo o paketnem potovanju, vključno s povratkom, potniku brez plačila dodatnih stroškov za izvedbo turističnega paketa ponudi ustrezne nadomestne potovalne storitve, ki so po možnosti enake ali višje kakovosti od dogovorjenih. Kadar je posledica predlaganih nadomestnih storitev turistični paket nižje kakovosti, kot je naveden v pogodbi, Orel Celje d.o.o. ustrezno zniža ceno turističnega paketa. Če zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin ni mogoče zagotoviti povratka potnika, kot je dogovorjeno s pogodbo o paketnem potovanju, stroške potrebne namestitve, ki je po možnosti enakovredne kategorije, kot je dogovorjena v pogodbi o paketnem potovanju, krije Orel Celje d.o.o. za število do 3 nočitev, kot to določa zakon oz. posebni predpisi Evropske unije.

OSTALE POTNIKOVE PRAVICE

Sklenitelj pogodbe o paketnem potovanju lahko kadarkoli odstopi od nje in se s tem odpove potovanju, opustitev koristi morebitnih sopotnikov iz nje posledično v celoti sodijo v njegovo sfero. V tem primeru potnika bremenijo stroški odpovedi, ki so navedeni v X. točki teh splošnih pogojev v poglavju Potnikova odpoved potovanja. Potnik se lahko stroškom odpovedi zaradi posebej utemeljenih razlogov, ki so nastali po sklenitvi pogodbe o potovanju in pred njegovim pričetkom in ki bi za odvrnili od sklenitve, ko bi obstajali že tedaj, zavaruje z vplačilom Zavarovanja odpovedi. Podroben opis se nahaja pod točko XI. Zavarovanje rizika odpovedi.
Potnik ima v primeru paketnega potovanja zahtevati prenos na drugega, pri čemer mora poskrbeti, da Orel Celje d.o.o. prodajno službo njegova zahteva doseže najkasneje 7 dni pred dnem začetka potovanja in sicer naj upošteva običajni delovni čas službe med 10. in 13.00 uro.

Potnik je upravičen od Orel Celje d.o.o. zahtevati ustrezno pomoč pri svojih težavah med potovanjem, Orel Celje d.o.o. pa mu jo je dolžan nuditi brez nepotrebnega odlašanja z zagotavljanjem ustreznih informacij o zdravstvenih storitvah, lokalnih organih oblasti, konzularni pomoči, s pomočjo pri zagotavljanju sredstev za komuniciranje na daljavo in pri iskanju nadomestnih potovalnih aranžmanov.

Če Orel Celje d.o.o. neskladnosti, ki znatno vplivajo na izvedbo turističnega paketa, ne odpravi v razumnem roku, ki ga določi potnik, lahko potnik odstopi od pogodbe, o čemer je dolžan nemudoma obvestiti Orel Celje d.o.o.

Potnik lahko nadomestne potovalne storitve, ki mu jih ponudi Orel Celje d.o.o., ki po njegovem začetku ugotovi, da jih ne more zagotoviti v znatnem delu kot je dogovorjeno s potovalno pogodbo zavrne le, če niso primerljive z navedenimi v pogodbi ali če je Orlova ponudba znižanja cene neustrezna, soglasja o primernosti tega znižanja pa ni moč doseči.

VREDNOTNICE

Odpoved paketnega potovanja zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin, ki jih je povzročila epidemija COVID-19

V skladu z zakonom ZIUZEOP-A, sprejetim 28.4.2020 (UR.L. RS 61/2020) je turistična agencija Orel za vsa paketna potovanja, ki zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin, ki jih je povzročila epidemija, niso bila izvedena, potnikom izdala vrednotnice v višini vseh prejetih plačil. Vrednotnica se glasi na prinosnika in omogoča unovčljivost v 24 mesecih, oz. najkasneje do 31.5.2022. V kolikor potnik v tem času vrednotnice ne izkoristi, lahko v 14 dneh, po poteku tega roka, oz. najkasneje do 15.6.2022 od organizatorja potovanja zahteva, da mu v 14 dneh od prejema zahtevka, oz. najkasneje do 30.6.2022 vrne znesek, na katerega se glasi vrednotnica, zmanjšan za administrativne stroške. V kolikor se potrošnik s prejeto vrednotnico ne strinja, jo lahko zavrne v 14 dneh od izdaje le-te in zahteva vračilo vseh plačil. V tem primeru organizator, oz. turistična agencija Orel, potrošniku vrne vsa plačila v 12 mesecih po razglasitvi prenehanja epidemije, t.j. do 31.5.2022. Organizator, oziroma turistična agencija Orel, potrošniku vrne znesek vseh plačil zmanjšan za administrativne stroške prijavnine 15€ in odjavnine 15€, skupaj 30€.

REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Če pride do nekvalitetne oz. nepopolne izvedbe pogodbeno dogovorjenih potovalnih storitev, lahko potnik zahteva znižanje cene dogovorjenega paketnega potovanja, če pa mu je zaradi tega nastal tudi škoda, ima pravico do odškodnine. Potnik ne more uveljavljati znižanja cene v kolikor ni grajal storitev na kraju samem, Orlovemu vodniku, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. Če navedenih oseb ni na kraju samem, potnik pošlje pritožbo takoj na elektronski naslov info@orel-travel.si ali 24 urni dežurni telefon 041 423 600. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal na-pake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Potnik lahko vloži reklamacijo v dveh mesecih po opravljenem potovanju. Brez priloženega zapisnika Orel Celje d.o.o. ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.

Pisna reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Orel Celje d.o.o. take reklamacije ne bo obravnaval. Orel Celje d.o.o. ne upošteva skupinskih reklamacij, ki jih podpiše več potnikov – skleniteljev pogodbe in se nanašajo na enak reklamacijski zahtevek. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. Orel Celje d.o.o. ne bo obravnaval reklamacije, ki ji potnik ni priložil zapisnika predstavnika organizatorja oziroma ponudnika storitve o reklamaciji, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem.

Potnik lahko od Orel Celje d.o.o. zahteva znižanje cene oz. povrnitev škode. Organizator odgovarja potniku za nastalo škodo največ do trikratnika cene pogodbeno dogovorjenih potovalnih storitev zanj; ta omejitev ne velja v primeru potnikove okvare zdravja ali smrti, za katero bi odgovarjal Orel Celje d.o.o. Orel Celje d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnost za reševanje morebitnega spora glede potnikovih zahtevkov v zvezi s potovanjem.
To določilo ne velja v primeru, če ima Orel Celje d.o.o. pravico do odpovedi potovanja ali spremembe programa. Ko potnik sprejme odobren znesek reklamacijskega zahtevka, se s sprejetjem tega zneska strinja, da je njegov zahtevek v celoti rešen in s tem dejanjem potrjuje, da je prejel primerno zadoščenje in se odreka kakršnim koli ponovnim oz. dodatnim zahtevkom.

Pritožbeni postopek: Takoj na kraju samem potnik reklamira neustrezno storitev pri predstavniku turistične agencije Orel Celje d.o.o., neposrednemu izvajalcu storitev, vodniku, neposrednemu izvajalcu storitev oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. Če navedenih oseb ni na kraju samem, potnik pošlje pritožbo na elektronski naslov info@orel-travel.si ali na 24 urni dežurni telefon 041 423 600. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, Orel Celje d.o.o. ne bo upošteval kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja. Če vzrok pritožbe ni bil odpravljen oziroma ga ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom in ali z izvajalcem storitev sestavi pisno potrdilo, ki bo dokazovalo utemeljenost pritožbe. Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku poslati pisno pritožbo na naslov: Orel Celje d.o.o., Stanetova ulica 2, 3000 Celje, ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.). Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po sprejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma, v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakonika.

Orel Celje d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanja morebitnega spora glede potnikovih zahtevkov v zvezi s potovanjem. Potnikom je pri reševanju spora z agencijo v primeru spletne rezervacije lahko tudi v pomoč spletna plat-forma na naslovu: https://webgate.ec.europa.eu/o...

Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem Orel Celje d.o.o. ni organizator potovanja, bo Orel Celje d.o.o. pritožbo posredoval odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi reklamacije potnika pisno obvestil. V primeru, da Orel Celje d.o.o. nastopa zgolj v vlogi informatorja, mora potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju fakultativnega izleta, ogleda ipd. brez pisne reklamacije Orel Celje d.o.o. ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.

PONUDBE V ZADNJEM HIPU ALI LAST MINUTE ARANŽMAJI

Ponudbe v zadnjem hipu so posebna kategorija aranžmajev, kjer so potniku na razpolago zadnja razpoložljiva mesta v določenem kraju in v določeni kategoriji objekta. Odpoved last minute aranžmaja ni mogoča in ni mogoče zavarovanje z odstopnino. Reklamacije na ponudbe v zadnjem hipu niso možne na vsebino ponudbe, temveč le na navedeno kategorijo in navedene vključene storitve.

POTNI DOKUMENTI

Potnik se je dolžan informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. Potnik je dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v katero ali skozi katero potuje.

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in Orel Celje d.o.o. za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.
Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljena, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Orel Celje d.o.o. po določilih o potnikovi odpovedi potovanja.

V kolikor potniku ureja vizum Orel Celje d.o.o., je agenciji potnik dolžan posredovati vse zahtevane dokumente in poskrbeti, da so le-ti skladni z veljavnimi predpisi posamezne ambasade. Za zamudo pri izdaji ali pošiljatvi vizumov s strani konzularnih služb, za izgubo pošte z dokumenti za pridobitev vizumov, za negativno rešitev vizuma ali drugih dogodkov zunaj sfere agencije, zaradi katerih potnik potovalnih dokumentov ali vizumov ne bi prejel ali jih ne bi prejel pravočasno, agencija ne odgovarja. Stroškov pridobitve vizumov iz te alineje agencija potniku ne vrača, četudi ta zaradi v prejšnjem stavku navedenih zapletov s pridobitvijo vizumov potovanja ne začne ali ga ne konča v skladu s programom.

V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam. Posredovanje Orel Celje d.o.o. pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam kadar Orel Celje d.o.o. ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali ponudbi.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni...) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

IZGUBA DOKUMENTOV:

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove.
Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali Orlovega predstavnika.
V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

POTOVANJE MLADOLETNIH OSEB BREZ SPREMSTVA STARŠEV

Mladoletniki, ki potujejo brez spremstva staršev potrebujejo za tranzit ali vstop v določene države dovoljenje staršev in so si ga dolžni pred potovanjem pridobiti. Oblika dovoljenja je odvisna od države in se spreminja. Za točne informacije se obrnite na Veleposlaništvo države, ki jo bo potnik prečkal oziroma obiskal. V kolikor država zahteva dovoljenje, mladoletni potnik pa ga nima se šteje, da potnik za potovanje nima ustreznih dokumentov. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik utrpel v takšnem primeru.

OBVESTILA PRED ODHODOM / POTOVANJEM

Za potovanja potnik prejme končno obvestilo najkasneje 3 dni pred odhodom na naslov, ki ga je potnik navedel ob prijavi ali ob kasnejšem obvestilu o spremembi naslova. V kolikor potnik ne prejme obvestila, se je dolžan obrniti na organizatorja najkasneje do 24 ur pred odhodom.

Škodo, ki bi nastala potniku ali Orel Celje d.o.o., ker je potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, ali ker ni kasneje javil spremembe svojega naslova, nosi potnik.

ZDRAVSTVENI PREDPISI

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Orel Celje d.o.o. ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

PRTLJAGA

Potnik ima na letalskih prevozih pravico do brezplačnega prevoza prtljage pod pogoji, ki jih določa prevoznik. Običajno je to en kos prtljage 20 kg. Vsak preseženi kilogram dovoljene teže oz. dodatni kos potnikove prtljage mora potnik doplačati po ceniku prevoznika. Otroci do 2. leta nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Prevoz prtljage poteka na potnikov riziko. Organizator ne odgovarja za uničeno ali izgubljeno prtljago, kakor tudi ne za krajo prtljage in dragocenosti iz nastanitvenih objektov (letal, avtobusov, ladij…) V primeru izgubljene prtljage mora potnik na kraju samem sestaviti zapisnik s predstavnikom prevoznika. Orel Celje d.o.o. lahko posreduje med potnikom in prevoznikom, vendar brez materialne obveznosti do kogarkoli. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna letalska družba, na podlagi veljavnih predpisov v mednarodnem letalskem potniškem prometu. Ker so za izgubljeno prtljago pri letalskem prevozniku določene pavšalne odškodnine, ki so velikokrat manjše od dejanske vrednosti, se potnikom svetuje, da v prtljagi, ki jo na letališču oddajo, ne pušča predmetov večje vrednosti. V primeru zavrnitve vkrcanja, odpovedi leta ali velike zamude letalskega prevoznika lahko potnik v skladu z Uredbo (ES) št. 261/200 uveljavlja odškodnino od dejanskega letalskega prevoznika tudi takrat, ko je tak let sestavni del turističnega aranžmaja.

TOČNOST PREVOZNIKOV

Orel Celje d.o.o. ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Orel Celje d.o.o. ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. Potnik je dolžan 48 ur pred po-vratkom pri predstavniku organizatorja preveriti uro povratka.

Orel Celje d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, vrnitev preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva. Pri odhodih na rednih letalskih linijah, ki so predvideni iz letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, predvidoma preko enega izmed evropskih letališč upoštevajte, da ni nujno, da nam letalski prevoznik potrdi odhod. V kolikor odhodi ne bi bili potrjeni iz Ljubljane, bodo organizirani tudi avtobusni prevozi z/na letališča, od koder bodo poleti in prihodi letal, ki bodo vključeni v ceno potovanja.
Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo ter s tem povezanimi transporti, na pa tudi počitku.

Kvaliteta prevoznih sredstev je praviloma in v kolikor ni drugače navedeno povprečne kategorije.

V primeru poznega prihoda v namembni kraj ali zgodnjega odhoda iz kraja potovanja/letovanja, lahko pride do izpada kakšnega obroka (večerja/kosilo/zajtrk), pri čemer potnik ni upravičen do povračila.

INFORMACIJE

Če so ustne ali pisne informacije, ki jih potnik dobi od pooblaščene agencije, pri kateri se je prijavil na potovanje, v nasprotju s programom, ponudbo, pisno informacijo ali pisno razlago Orel Celje d.o.o., velja pisni program, pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga Orel Celje d.o.o.
Cene in fotografije objavljene na internetu in reklamnih materialih so le informativne narave, če so v nasprotju z drugačnimi informacijami v pisnem programu ali pisni informaciji oziroma pisni razlagi Orel Celje d.o.o. pred sklenitvijo pogodbe o turističnem aranžmaju.

KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH

Namestitve v programih so označene v skladu z uradno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki ste jih vajeni v Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav, zato na teh destinacijah priporočamo rezervacijo hotela višje kategoriji.

Hišni redi, prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva. Pri aranžmajih, označenih z "all inclusive", je treba pozorno prebrati opis storitev v programu oz. ponudbi, saj ne kaže enačiti vseh all inclusive ponudb. Običajno je osnovna storitev pri all inclusive polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja), pri obrokih je všteta pijača.

Če potnik pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, lega - orientacija, določeno nadstropje), je nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v hotelu. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta po navadi ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je po navadi manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Po navadi gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke.

POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE ZA POSEBNE PRIMERE

Za določene posamezno naštete turistične aranžmaje veljajo posebni pogoji v tistem delu, ki se razlikuje od splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, drugače veljajo tudi za te aranžmaje splošni pogoji za turistične aranžmaje in navodila oz. določilo v posameznem programu, če je tam drugače določeno.

Namestitev v dvoposteljnih sobah:
V primeru posamezne prijave za turistične aranžmaje ali potovanja lahko potnik, glede na določilo drugega odstavka V. točke splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, naroči Orel Celje d.o.o., da se mu potrudi najti partnerja oz. potnika na istem turističnem aranžmaju, s katerim bo delil sobo, oz. ki je pripravljen z njim deliti sobo. Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo, v primeru, da takega potnika posamezno prijavljenemu potniku ni uspel najti.
V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik v skladu s prvim odstavkom te točke, se takemu potniku vrne doplačilo za namestitev v enoposteljni sobi, oz. se doplačilo obračuna pri končnem plačilu potovanja.

Medcelinska potovanja in medcelinski turistični aranžmaji:
Prijave potnikov za medcelinska potovanja in medcelinske turistične aranžmaje sprejema Orel Celje d.o.o. in druge pooblaščene turistične agencije do zasedenosti prostih mest, vendar pa najkasneje do 30 dni pred odhodom. V primeru, da razpisne možnosti na posameznem potovanju oziroma turističnem aranžmaju to dopuščajo, je prijava možna tudi znotraj 30 dnevnega roka. Ob prijavi plača potnik prijavnino v višini 30% vrednosti potovanja oz. aranžmaja, preostali del pa plača najkasneje 14 dni pred pričetkom potovanja. V primeru potnikove prijave na potovanje oz. turistični aranžma znotraj 30-dnevnega roka do pričetka potovanja oziroma aranžmaja, Orel Celje d.o.o. ne jamči razpisanih pogojev potovanja oziroma aranžmaja, ampak trenutno najugodnejše pogoje. Orel Celje d.o.o. ne odgovarja za spremembe prehodnih ali odhodnih časov letalskih poletov, ki jih lahko letalski prevoznik spreminja, zato mora potnik pred posameznim odhodom oziroma ob vsaki prekinitvi potovanja preveriti in potrditi nadaljnji urnik potovanja najmanj 48 ur pred potovanjem.
Navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato Orel Celje d.o.o. ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.

Potovanje z otroki:
V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja ali potovanja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti, določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja oz. potovanja ali na celotni turistični aranžma ali potovanje.
Pogoji in višina posameznega popusta je določena v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja ali potovanja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ali potovanje ne predvideva tovrstnih posebnih popustov. Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oz. voucherju za posamezni turistični aranžma ali potovanje, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja ali potovanja.

Potovanja v zadnjem hipu ali »last minute« aranžmaji in »no name« namestitve:
Pri tovrstnih aranžmajih (no name, fortuna, ruleta in podobno) je ime hotela znano šele ob prihodu v kraj letovanja. to pomeni, da izbira lege objekta in tipa sobe ni možna; za te aranžmaje jamči organizator zgolj kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji) ter storitev v hotelu (nočitev, polpenzion, all inclusive....). Zato upoštevajte, da je nastanitev možna tudi na slabših lokacijah (mestni hotel, večja oddaljenost od plaže, bližina gradbišča ...), tudi sobe se večkrat nahajajo na slabši lokaciji oz. so skromneje opremljene (pogled na parkirišče, nad kuhinjo, ob dvigalu, nad diskoteko...). Nadalje vam v primeru rezervacije več sob organizator ne jamči nastanitve v istem hotelu, saj gre večkrat za prodajo zadnjih sob v posameznem objektu.

SODNA PRISTOJNOST

V primeru spora, ki ga potnik in Orel Celje d.o.o. ne moreta rešiti po mirni poti, je za reševanje pristojno Okrožno sodišče v Celju.

ZAVAROVANJE INSOLVENTNOSTI

Če posamezne potovalne storitve ne bi bile izvedene zaradi insolventnosti Orel Celje d.o.o., potnik lahko zahteva njihovo zagotovitev od naslovnika, o katerem je bil obveščen z opozorilom pred sklenitvijo pogodbe. V takšnem primeru se potniki obrnejo na:
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D., DUNAJSKA C. 22, 1000 Ljubljana.

KORPORACIJSKI ZAVAROVANCI
ZAVAROVANJE BLAGOVNIH TERJATEV IN KAVCIJSKIH ZAVAROVANJ T +386 1 5882 126 Zavarovalnica Triglav, d.d. | 1000 Ljubljana, Slovenija

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja turistične agencije Orel so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta Orel Celje in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma.
Z določili splošnih pogojev se potnik lahko seznani tudi na spletni strani www.orel-travel.si.
Splošni pogoji poslovanja so sestavni del vseh programov in so na voljo na vseh njenih prodajnih mestih.

SPLOŠNI POGOJI SE TRENUTNO POSODABLJAJO V SKLADU Z NOVO ZAKONODAJO!

OREL CELJE, d.o.o.
OREL turistična agencija
V Celju, 23. 1. 2014.

VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

V kolikor je posamezno določilo teh pogojev drugačno od določil v programu, veljajo določila programa.
Ti splošni pogoji veljajo od dne njihovega sprejetja.

Skladno z 57.a členom Zakona o varstvu potrošnikov ti splošni pogoji ne veljajo pri:
- Turističnih in potovalnih aranžmajih, kupljenih na podlagi okvirne pogodbe za organiziranje poslovnih potovanj med podjetjem in drugo fizično ali pravno osebo, ki deluje za namene, povezane z njegovo pridobitno dejavnostjo.
- Turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje, ki so ponujen ali izvedeni občasno na nepridobitni osnovi samo za zaključene skupine potrošnikov.
- Turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje, ki trajajo manj kot 24 ur in ne vključujejo prenočevanja.

Za vsa individualna potovanja in potovanja po meri veljajo najstrožji pogoji (nizkocenovni prevoznik in ostali prevozniki):

100 % vrednosti letalske vozovnice ne glede na datum odpovedi potovanja pri nizkocenovnem prevozniku.

ostali prevozniki : 100 % od vrednosti letalske vozovnice ne glede na datum odpovedi potovanja

za vse ostale rezervacije paketa (hotelska storitev, rent a car, …) pa veljajo pogoji po tabeli
· 44 do 30 dni pred pričetkom opravljanja storitve - 15% cene aranžmaja,
· 29 do 22 dni pred pričetkom opravljanja storitve - 30 % cene aranžmaja,
· 21 do 15 dni pred pričetkom opravljanja storitve - 50% cene aranžmaja,
· 14 do 8 dni pred pričetkom opravljanja storitve - 70 % cene aranžmaja,
· 7 dni pred pričetkom opravljanja storitve in po odhodu - 100 % cene aranžmaja.

V vseh primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima Orel Celje d.o.o. poleg stroškov stornacije in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (TSC).

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Orel Celje d.o.o. vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma v skladu s pravicami in obveznostmi iz Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropske unije. Vaše podatke želimo najbolj učinkovito za-ščiti pred neustavnim, nezakonitim in neupravičenim posegom v vašo zasebnost in dostojanstvo, uničenjem, zato uporabljamo tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki jih nadgrajujemo skladno s tehnološkim razvojem in zakonom.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov
Orel Celje d.o.o., Stanetova ulica 2, 3000 CELJE. Pooblaščena oseba v zvezi z varovanjem osebnih podatkov vam je dosegljiva na info@orel-travel.si.

Kategorije osebnih podatkov
Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri je izražen. Določljiva fizična oseba pa je tista, ki se jo lahko neposredno ali posredno identificira s pomočjo njenih identifikacijskih številk (npr. EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila), ali s sklicevanjem na dejavnike, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kultur-no ali družbeno identiteto (npr. zaposlitev, naslov, funkcijo, položaj ali status v določenem subjektu, ipd.).
Informacije, ki niso neposredno povezane z vašo dejansko identiteto (kot denimo priljubljene spletne strani ali število upo-rabnikov spletne strani), ne spadajo v to kategorijo.
Pri vsakem dostopu do vsebin naše spletne ponudbe se splošne informacije samodejno shranijo (npr. število obiskovalcev in spisek ogledanih potovanj, število obiskanih strani…). Ti podatki niso osebni in jih uporabljamo izključno v statistične na-mene.

Nameni obdelave osebnih podatkov
Orel Celje d.o.o. se ukvarja s prodajo turističnih storitev in s tem povezanimi storitvami, zato v ta namen uporabljamo, zbiramo ter obdelujemo vaše podatke.
Vaše osebne podatke in podatke vaših sopotnikov zbiramo za izvedbo ponudb in vaših izbranih storitev. Največkrat pri rezervaciji potovanj, ki jih ponujamo, pri naročilu novic ali katalogov, povpraševanju, pri posredovanju elektronske pošte. Pri posredovanju podatkov vaših sopotnikov ste dolžni podati informacije in osebne podatke, ki se nanašajo na tretje osebe, skladno z njihovim soglasjem.
Pri naročilu na novice zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke za izdelavo vsebin in za pošiljanje novic.
Pri rezervaciji turistične storitve zbiramo in uporabimo vaše osebne podatke skladno s pogodbo za posredovanje produkta in izvajanje s tem povezanih storitev. Pri zbiranju, obdelavi in uporabi vaših osebnih podatkov za namene informiranja o naši ponudbi delujemo izključno v okviru zakonskih določil. Uporabo podatkov lahko kadar koli prekličete, pri čemer vas bomo še posebej opozorili, da imate možnost kadar koli preklicati nadaljnjo uporabo.
Vaše osebne podatke kot so: ime, priimek, spol, rojstni datum, naslov, kraj, država, regija, telefonska številka, mobilna telefonska številka, e-naslov, pošta, državljanstvo, številka osebne izkaznice ali potnega lista, datum veljavnosti dokumenta, datum izdelave dokumenta, izobrazba, poklic, telesna znamenja, barva oči, …. za potrebe izvajanja in izpeljave turističnih storitev posredujemo ustreznemu pogodbenemu partnerju (npr. hotelu, potovalni agenciji, letalski družbi, izposojevalnici av-tomobilov, zavarovalnici, ambasadi….).
V primeru naročila na e-novice posredujemo vaše osebne podatke izvajalcu, ki ga uporabljamo za pošiljanje publikacije, v primerih informiranja o ponudbi pa našim distributerjem tiskovin.

Čas hrambe
Shranjevanje vaših osebnih podatkov se izvaja izključno ob upoštevanju zakonskih predpisov, veljavnih v Republiki Sloveniji. V kolikor so vaši osebni podatki posredovani našim izvajalcem, so ti zavezani ravno tako zavezani k upoštevanju zakonskih predpisov o varstvu podatkov. Orel Celje d.o.o. lahko podatke iz pogodbenega razmerja, z namenom dokazovanja v primeru zahtevkov, ki bi izhajali iz tega razmerja, hrani še pet let po njegovem prenehanju.

Varovanje osebnih podatkov
Izjavljamo, da osebne podatke obdelujemo v okviru zakonskih predpisov, izključno v primerih, potrebnih za izvedbo vaše rezervacije. Zbiranje oz. posredovanje osebnih podatkov državnim ustanovam in uradom se izvaja le v okviru obvezujočih pravnih predpisov. Izrecno izjavljamo, da osebnih podatkov, še posebej naslovov, ne podajamo tretjim osebam.
Podatki preneseni med vašim računalnikom in našim strežnikom so varovani z varnostnim protokolom Comodo Secure.
Orel lahko, če je skladno z namenom, posreduje osebne podatke tretjim osebam ter v tretje države, torej v države, ki niso članice Evropske unije sicer: fizičnim in pravnim osebam, ki so poslovni partnerji Orel Celje d.o.o. in izvajajo posamezne storitve (hotelirji, letalske družbe, partnerske agencije…), državnim organom tretjih držav, fizičnim in pravnim osebam, ki za Orel Celje d.o.o. opravljajo storitve prodaje in trženja. Posredovanje podatkov se zagotavlja v skladu z zakonskimi podlagami za iznos podat-kov v tretje države.

Pravice uporabnikov
V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) mora upravljavec osebnih podatkov porabniku na njegovo zahtevo:
- Potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj.
- Posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.
- Dati možnost, da popravi ali dopolni svoje osebne podatke.
- Dati možnost delnega ali celotnega izbrisa osebnih podatkov.
- Dati možnost prenosa osebnih podatkov k drugemu ponudniku sorodnih storitev.
Upravljavec bo vašo željo po preklicu upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja z nameni obdelave osebnih podatkov.
Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu s strani upravljavca kakorkoli kršene pravice o varstvu njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pisni ugovor upravljavcu na naslov Orel Celje d.o.o., Stanetova ulica 2, 3000 Celje, ali pa poda pritožbo pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu v Republiki Sloveniji).
Vsak porabnik ima možnost, da se enostavno z enimi klikom v nogi prejetega e-mail sporočila odjavi od prejemanja sporočil ali pa pošlje e-mail z odjavo na info@orel-travel.si ali z odgovorom na konkretno prejeto e-mail sporočilo.

Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe
Upravljavec zbrane osebne podatke posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki lahko podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, in sicer: za CRM, e-mail marketing sistem in sistem za marketinško avtomatizacijo. Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.
Upravljavec lahko posreduje osebne podatke digitalnim oglaševalskim platformam (Google, Facebook, Instagram in podobno) in uporablja njihove piškotke, ki upravljavcu omogočajo oblikovanje bolj natančnih segmentov, prikazovanje ciljanih oglasov in ponovno trženje. S tem uporabnik dobi bolj relevantne oglase na teh platformah s strani upravljavca. Pri tem gre lahko za iznos podatkov pogodbenemu obdelovalcu izven EU. Na naši spletni strani je nameščen vtičnik za družbeno omrežje facebook.com, ki ga upravlja družba Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA.
Ob vašem vstopu na našo spletno stran, bo vaš spletni brskalnik vzpostavil neposredno povezavo s strežniki družbe Facebook. Zato nimamo nobenega vpliva na obseg in vsebino podatkov, ki jih Facebook zbira. V obvestilu o varovanju zasebnosti družbe Facebook se lahko poučite o namenu in obsegu zbiranja podatkov in nadaljnji obdelavi in uporabi podatkov s strani družbe Facebook ter o svojih pravicah, ki jih imate v zvezi s tem, in o možnostih nastavitev za varovanje svoje zasebnosti: http://www.facebook.com/policy....
Če ste včlanjeni v Facebook in ne želite, da Facebook prek naših spletnih strani zbira podatke o vas in jih poveže s vašimi podatki, ki so shranjeni v omrežju Facebook, se morate pred obiskom naših spletnih strani odjaviti iz omrežja Facebook ter izbrisati piškotke. Več informacij o piškotkih najdete v okviru te izjave o varstvu podatkov.
Vtičnike za družbeno omrežje Facebook lahko med drugim blokirate z dodatkom za vaš brskalnik, kot je na primer »Facebook Blocker«. Na naši spletni strani se nahajajo povezave do drugih spletnih strani. Ker nimamo vpliva na to ali njihovi upravljalci spoštujejo določbe o varovanju podatkov ne prevzemamo odgovornosti za pravilnost, varnost in popolnost informacij, objavljenih na njihovih straneh.

Uporaba piškotkov
Kot uporabnik spletne strani www.orel-travel.si se strinjate, da se vam v računalnik naložijo piškotki (ang. cookies) za zagotavlja-nje delovanja vseh funkcij spletne stani, spletno analitiko in napredno oglaševanje. Naložijo se naslednji piškotki:
– Google Analytics piškotki za analitične namene;
– Facebook piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;
– Google piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;
– Addthis piškotki za prikazovanje gumbov za deljenje na socialnih omrežjih in pojavnih oken ter izpostavitev;
– Piškotki marketing automation orodja za spremljanje dejavnosti uporabnika na spletni strani.
Piškotki omogočajo, da se določene vsebine ali funkcije aplikacije prilagodijo za določenega obiskovalca, glede na njegove izbire ali preference ali glede na lastnosti njegove terminalske opreme. Piškotki za analitične namene omogočajo stalno izboljševanje spletnega mesta.

Pravno obvestilo
Vse vsebine, objavljene na www.orel-travel.si, so last družbe Orel Celje d.o.o. ali pogodbenih partnerjev. Brez dovoljenja podjetja Orel Celje d.o.o. se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. Orel Celje d.o.o. ni odgovoren za morebitne težave pri delovanju spletne strani. Orel Celje d.o.o. si pridržuje pravico do morebitnih napak in sprememb vsebin, objavljenih na <a href="http://www.orel-travel.si.

" class="redactor-autoparser-object">www.orel-travel.si.

KONČNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave predmetne tiskovine.

OREL CELJE, D.O.O.

CELJE, 07.09.2022